محمدمهدی شهریاری

بايد برای شرايطی كه نتوانيم نفتی صادر كنيم آماده باشيم

يك عضو كميسيون امنيت و سياست خارجي مجلس گفت: «قطع صادرات نفت به اروپا باعث مي شود غربي ها از هم اکنون به كشورهاي هم پيمان و بنگاه هايي كه ارتباط بيشتري دارند توصيه كنند كه خريد نفت خود از ايران را متوقف كنند. بنابراين ايران بايد در يك سال آينده روي صادرات نفت خيلي حساب باز نكند. اگر روند به همين صورت پيش رود، ايران به كشورهاي خيلي كمي مي تواند نفت خود را صادر كند.»

مطالعه بیشتر »بايد برای شرايطی كه نتوانيم نفتی صادر كنيم آماده باشيم