مجلس نهم%2

مجلس نهم و کارویژه منطقه ای آن

رویدادهایی که طی سال جاری در منطقه خاورمیانه موسوم به بهار عربی به وقوع پیوست و منجر به خیزش مردم کشورهای مسلمان علیه حاکمان دست نشانده غربی، ازجمله مصر وتونس،گردید؛ شرایط منطقه نسبت به سال های قبل را به کلی دگرگون کرد؛ 

مطالعه بیشتر »مجلس نهم و کارویژه منطقه ای آن