احراز

کد خدایی: احراز شرایط قانونی داوطلبان، مبنای بررسی صلاحیت‌هاست

سخنگوی شورای نگهبان گفت: شورای نگهبان در بررسی صلاحیت داوطلبان نمایندگی مجلس احراز شرایط مندرج در قانون را مبنای کار خود قرار می دهد.

مطالعه بیشتر »کد خدایی: احراز شرایط قانونی داوطلبان، مبنای بررسی صلاحیت‌هاست