آمار

آمار نهایی ثبت نام داوطلبان در انتخابات مجلس نهم

وزیر کشور با بیان این که از 5 هزار و 395 نفر داوطلب شرکت در انتخابات مجلس نهم ثبت نام به عمل آمده است، گفت: بیشترین ثبت نام مربوط به استان تهران با هزار و 66 داوطلب شرکت در این دوره از انتخابات بوده است.

مطالعه بیشتر »آمار نهایی ثبت نام داوطلبان در انتخابات مجلس نهم