دام های وابستگی نمایندگان پهن شده است

1390/09/26 - 10:07

حسین رمضانی خردمردی*
 تأکید مقام معظم رهبری در نزدیک نشدن به صاحبان ثروت و قدرت، به خاطر رسیدن به کرسی نمایندگی مجلس، از زمان ایراد فرمایشات ایشان مورد تمسک بسیاری از شخصیت های سیاسی قرار گرفته است. 

ادامه مطلب…
Check Google Page Rank