رقابت در شرایط سخت؛ اما ما هستیم!

1390/12/04 - 02:29

حسین رمضانی خردمردی*

رقابت در انتخابات کار آسانی نیست؛ اما رقابت در انتخابات مجلس شورای اسلامی  سخت است. سختی رقابت در این انتخابات به اهمیت مجلس شورای اسلامی و خیل متقاضیان به ورود بدان بازمی گردد؛ اما اینها هیچ کدام باعث سختی شرایط رقابت نمی شود. شرایط رقابت وقتی سخت می شود که ابزارها یا شرایط یک طرف رقابت در مقابل طرف دیگر متفاوت باشد.

ادامه مطلب…
Check Google Page Rank