پارلمان

مجلس و انتخاب نماینده (2): فلسفه وجودی مجلس یا پارلمان

 حسین رمضانی خردمردی*

با مطالعه تاریخچه مجلس در مبحث پیشین، روشن می‌شود که پارلمان در انگلیس، برای کنترل قدرت شاه و جلوگیری از استبداد و زورگویی‌های وی تشکیل شده است. مطالعه بیشتر »مجلس و انتخاب نماینده (2): فلسفه وجودی مجلس یا پارلمان