ویژگی

دکتر پزشکیان: نماینده خوب، باید عادل، باتجربه و آزاده باشد و اهل معامله نباشد

نماینده مردم تبریز و اسکو در مجلس شورای اسلامی همه مشکلات کشور را ناشی از رویه غلط در قانونگذاری و نظارت در طول همه مجالس گذشته دانست.

مطالعه بیشتر »دکتر پزشکیان: نماینده خوب، باید عادل، باتجربه و آزاده باشد و اهل معامله نباشد