وظایف مجلس

هيات رئيسه مجلس به مردم توضيح دهد

در حالي در روزهاي پاياني امسال، انتخابات مجلس نهم برگزار مي شود که بهتر است ابتدا به اين موضوع بپردازيم که مجلس هشتم تا چه ميزان توانسته در پايبندي به وظايف قانونی اش، موفق عمل کند؟مطالعه بیشتر »هيات رئيسه مجلس به مردم توضيح دهد