وابستگی نمایندگان

دام های وابستگی نمایندگان پهن شده است

حسین رمضانی خردمردی*
 تأکید مقام معظم رهبری در نزدیک نشدن به صاحبان ثروت و قدرت، به خاطر رسیدن به کرسی نمایندگی مجلس، از زمان ایراد فرمایشات ایشان مورد تمسک بسیاری از شخصیت های سیاسی قرار گرفته است. 

مطالعه بیشتر »دام های وابستگی نمایندگان پهن شده است