غلامحسین الهام

ادعای الهام: مجلس نهم بايد با گفتمان احیا شده اين دولت، مطابقت كند!

يك عضو شوراي مركزي جبهه پايداري گفت: انقلاب يك مقوم و ريشه اساسي دارد كه محور دوام و پايداري آن اين نقطه‌ كليدي يعني اسلام است. اگر اسلام را از انقلاب جدا كنيم چيزي از آن باقي نمي‌ماند.

مطالعه بیشتر »ادعای الهام: مجلس نهم بايد با گفتمان احیا شده اين دولت، مطابقت كند!