علیرضا صدرا

چرا باید اخلاق را در انتخابات رعایت کرد؟

علیرضا صدرا: انتخابات نمایندگان نهمین دوره مجلس شورای اسلامی از میان نامزدهای نمایندگی در پیش می باشد. این انتخابات به سبب شرایط داخلی و ملی، جریان بیداری و خیزش اسلامی، تهدیدات فزاینده جهانی استکباری، از حساسیت و ویژگی های خطیر، حیاتی و سرنوشت سازی برخوردار است.

مطالعه بیشتر »چرا باید اخلاق را در انتخابات رعایت کرد؟