شورای اسلامی شهر و روستا

اعضای شوراها با پرهیز از مسائل سیاسی مشکلات شهری و روستایی را رفع کنند

عضو هیات مرکزی نظارت بر انتخابات شوراها با تاکید بر اینکه شوراها باید با پرهیز از مسائل سیاسی به دنبال رفع مشکلات شهری و روستایی باشند، گفت که در حال حاضر شوراها از اهداف اولیه خود یعنی داشتن نقش پارلمان‌های محلی دور شده‌اند که امیدواریم در دوره جدید به رسالت خود عمل کنند.

مطالعه بیشتر »اعضای شوراها با پرهیز از مسائل سیاسی مشکلات شهری و روستایی را رفع کنند