خواجه نصیرالدین توسی

یادداشتی از حسین رمضانی خردمردی؛ به بهانه روز بزرگداشت خواجه نصیرالدین توسی

امروز یکشنبه پنجم اسفند ماه، روز بزرگداشت خواجه نصیرالدین توسی است؛

بزرگمردی که هم در عرصه علم و هم در عرصه عمل، هم در عرصه دانش سیاسی و هم در عرصه عمل سیاسی آموزگاری برای خدمت به ایران و ایرانیان است. مطالعه بیشتر »یادداشتی از حسین رمضانی خردمردی؛ به بهانه روز بزرگداشت خواجه نصیرالدین توسی