خردمردی

اعلام موجودیت ائتلاف کاندیداهای مستقل سراسر کشور

عصر ایران: «ائتلاف کاندیداهای مستقل سراسر کشور» اعلام موجودیت کرد.

دبیرکل ائتلاف کاندیداهای مستقل سراسر کشور همزمان با روز بزرگداشت خواجه نصیرالدین توسی، طی نامه ای به وزارت کشوو فرمانداری تهران موجودیت این ائتلاف را متشکل از مطالعه بیشتر »اعلام موجودیت ائتلاف کاندیداهای مستقل سراسر کشور