تصویب خانه داری به عنوان شغل رسمی

ائتلاف کاندیداهای مستقل: وزارت خانواده، حقوق ماهیانه و بیمه زنان خانه دار

این طرح در تورم تأثیر منفی ندارد چون هم اکنون هم این هزینه ها پرداخت می شود،اما از طریق سازمان های مختلف؛در حقیقت این پول هم اکنون در جامعه وجود دارد اما به جای زن خانواده،از طریق سازمانهای مختلف دولتی هزینه می شود.مطالعه بیشتر »ائتلاف کاندیداهای مستقل: وزارت خانواده، حقوق ماهیانه و بیمه زنان خانه دار