بزرگداشت

یادداشتی از حسین رمضانی خردمردی؛ به بهانه روز بزرگداشت خواجه نصیرالدین توسی

امروز یکشنبه پنجم اسفند ماه، روز بزرگداشت خواجه نصیرالدین توسی است؛

بزرگمردی که هم در عرصه علم و هم در عرصه عمل، هم در عرصه دانش سیاسی و هم در عرصه عمل سیاسی آموزگاری برای خدمت به ایران و ایرانیان است. مطالعه بیشتر »یادداشتی از حسین رمضانی خردمردی؛ به بهانه روز بزرگداشت خواجه نصیرالدین توسی