اهواز

اعضای ائتلاف کاندیداهای مستقل سراسر کشور در اهواز مشخص شدند

سه عضو ائتلاف کاندیداهای مستقل سراسر کشور در اهواز مشخص شدند.

به گزارش انتیران به نقل از روابط عمومی ائتلاف کاندیداهای مستقل سراسر کشور، سه عضو قطعي ائتلاف کاندیداهای مستقل سراسر کشور در حوزه انتخاباتي اهواز به شرح زیر معرفی شدند:مطالعه بیشتر »اعضای ائتلاف کاندیداهای مستقل سراسر کشور در اهواز مشخص شدند