انتخابات هشتم

معرفي كانديداهای عضو اولین ائتلاف در انتخابات مجلس هشتم

توضیح ضروری:

اسامی و اخبار زیر مربوط به ائتلاف کاندیداهای مستقل سراسر کشور در انتخابات مجلس هشتم بوده و به معنای عضویت آنان در ائتلاف، در این دوره از انتخابات نیست و عضوگیری از کاندیداهای مستقل برای انتخابات مجلس نهم، در همه حوزه های انتخابیه انجام می شود.مطالعه بیشتر »معرفي كانديداهای عضو اولین ائتلاف در انتخابات مجلس هشتم