اعتماد

آیا میزان اعتماد مردم به شورای‌شهر و شهرداری بسیار پایین است؟

گزارش کشوری طرح سنجش سرمایه اجتماعی که در سال 1394 از سوی مرکز رصد اجتماعی شورای اجتماعی کشور انتشار یافت نشان می‌دهد «اعتماد سازمانی» به شوراها وضعیت خوبی ندارد.

مطالعه بیشتر »آیا میزان اعتماد مردم به شورای‌شهر و شهرداری بسیار پایین است؟