ارزیابی عملکرد

نگاهی به کارنامه دوره کنونی شورای شهر

کمتر از ٢٠ روز به انتخابات همزمان شوراها و ریاست‌جمهوری مانده است. تبلیغات ریاست‌جمهوری از چند روز قبل کلید خورده و مناظره کاندیداهای ریاست‌جمهوری هم شروع شده اما هنوز انتخابات شورا در حاشیه است و موعد تبلیغ آن هم فرا نرسیده است.
 

مطالعه بیشتر »نگاهی به کارنامه دوره کنونی شورای شهر