احد قلندری

احد قلندری، دبیر ائتلاف کاندیداهای مستقل استان تهران شد

دبیر ائتلاف کاندیداهای مستقل استان تهران منصوب شد.

حسین رمضانی خردمردی، دبیرکل ائتلاف کاندیداهای مستقل سراسر کشور، طی حکمی، احد قلندری را به عنوان دبیر ائتلاف کاندیداهای مستقل استان تهران منصوب کرد.

مطالعه بیشتر »احد قلندری، دبیر ائتلاف کاندیداهای مستقل استان تهران شد